deblock-logo

 

Bestel via telefoon:  09 361 10 00
Bestel via mail info@deblockverhuur.be

Algemene verhuurvoorwaarden De Block Verhuur BV

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van De Block Verhuur BV.

B. De verhuurder: De Block Verhuur BV

C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot De Block Verhuur BV in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met De Block Verhuur BV gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

D. Overeenkomst(en): de tussen De Block Verhuur BV en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.

E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van De Block Verhuur BV (en/of Wederpartij).

F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door De Block Verhuur BV aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een aanbod.

G. Aanbod: de door een Wederpartij aan De Block Verhuur BV gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.

H. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door De Block Verhuur BV aan de Wederpartij.

I. Huurcontract: de ter bedrijf van De Block Verhuur BV afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.

J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan De Block Verhuur BV verschuldigd is.

K. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.

L. Gebrek(en): een aan De Block Verhuur BV toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.

M. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op het poststempel of de fax of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van De Block Verhuur BV en op alle door De Block Verhuur BV aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden van toepassing op door De Block Verhuur BV aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.

2.2 Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door De Block Verhuur BV wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.

2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en De Block Verhuur BV.

 

Artikel 3: Offertes

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden De Block Verhuur BV op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

3.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

3.3 De door De Block Verhuur BV verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover De Block Verhuur BV een Orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door De Block Verhuur BV is verzonden, dan wel het Huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.

4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan De Block Verhuur BV laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.

4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging De Block Verhuur BV heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel De Block Verhuur BV is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld Aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan een herroeping is verzonden. Een mondeling Aanbod is onherroepelijk.

4.4 De Block Verhuur BV heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een Overeenkomst ook tot stand komen doordat De Block Verhuur BV, na ontvangst van een Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

 

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst

5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/ het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde Overeenkomst, zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door De Block Verhuur BV ondertekend of van De Block Verhuur BV uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, Huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract bepalend tenzij in schrift anders is overeengekomen.

5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van De Block Verhuur BV, of namens De Block Verhuur BV gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden De Block Verhuur BV slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door deze hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.

5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt De Block Verhuur BV geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door De Block Verhuur BV zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door De Block Verhuur BV te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door De Block Verhuur BV verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Voor zover bewezen zou zijn dat de ontbinding ten laste van De Block Verhuur BV valt, kan De Block Verhuur BV maximaal gehouden zijn tot een schadevergoeding zoals voorzien in artikel 13.

5.6 De Block Verhuur BV is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derdeverhuurder).

 

Artikel 6: Huurperiode

6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek

A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door De Block Verhuur BV aan de Wederpartij wordt overhandigd;

B. indien is bedongen dat De Block Verhuur BV de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop De Block Verhuur BV het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan De Block Verhuur BV is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;

B. indien is bedongen dat De Block Verhuur BV het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4;

C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door De Block Verhuur BV aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

6.5 De op schrift gestelde afmelding dient per fax of per mail, aan de vestiging van De Block Verhuur BV waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:

 • gegevens Wederpartij

 • contractnummer

 • omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)

 • gewenste einddatum

 • ophaallocatie

 • naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie

 • indien van toepassing: vindplaats sleutel

 • meldpunt voor chauffeur van De Block Verhuur BV

6.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.

 

Artikel 7: Aflevering en risico

7.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door De Block Verhuur BV in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze De Block Verhuur BV niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als uiterlijke termijn.

7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om De Block Verhuur BV per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door De Block Verhuur BV.

7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) uiterlijke termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden.  Voor zover bewezen zou zijn dat de ontbinding ten laste van De Block Verhuur BV valt, kan De Block Verhuur BV maximaal gehouden zijn tot een schadevergoeding zoals voorzien in artikel 13.

7.4 De Block Verhuur BV is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is De Block Verhuur BV bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:

a. bij levering af bedrijf van De Block Verhuur BV: op het moment van feitelijke inbezitstelling;

b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. De Block Verhuur BV bezorgt uitsluitend op de begane grond.

7.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft De Block Verhuur BV het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. De Block Verhuur BV kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

 

Artikel 8: Retournering en risico

8.1 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag, hetzij op het moment van afhaling door De Block Verhuur BV indien dit moment vroeger zou vallen.

8.2 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift gestelde afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur, door De Block Verhuur BV ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.

8.3 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan De Block Verhuur BV de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

8.4 De zaken dienen gesorteerd, gereinigd en geordend, op de begane grond gereed te staan. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan kunnen er bijkomende kosten worden aangerekend aan de Wederpartij

8.5 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van De Block Verhuur BV of ter bedrijf van de derdeverhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door (de vervoerder van) De Block Verhuur BV, of de (vervoerder van) de derdeverhuurder kan niet beschouwend als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming).

8.6 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een tegensprekelijke expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot herstelling of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door De Block Verhuur BV of de derdeverhuurder bindend.

 

Artikel 9: Prijzen

9.1 De dagprijzen, zoals omschreven in de machinecatalogus van De Block Verhuur BV, zijn gebaseerd op huur/gebruik van 8u per dag en de weekprijzen op huur/gebruik van 40u per week. Voor extra uren wordt een toeslag aangerekend. De prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging en verzekeringsbijdrage.

9.2 Prijzen, zoals omschreven in de catalogus van De Block Verhuur BV, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van deze catalogus geldende omstandigheden. Deze prijzen binden De Block Verhuur BV slechts voor een periode van 60 dagen na datum van uitgifte van de catalogus. Hierna dienen deze prijzen te worden gezien als niet bindende richtlijnen. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen.

9.3 De Block Verhuur BV heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, andere heffingen en/of belastingen, lonen en sociale lasten.

 

Artikel 10: Verplichtingen van de Wederpartij

10.1 De Wederpartij, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige of aan het gehuurde bevestigde gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.

10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan De Block Verhuur BV wordt geretourneerd/afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door De Block Verhuur BV, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan, blijft zij in gebreke. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan De Block Verhuur BV verschuldigd.

10.4 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan De Block Verhuur BV te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet of onvoldoende reinigen wordt in rekening gebracht.

10.5 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.

10.6 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.

10.7 De Wederpartij verplicht zich ertoe De Block Verhuur BV ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en De Block Verhuur BV hiervoor te vrijwaren. Indien de Wederpartij overgaat tot onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden, zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van De Block Verhuur BV, vervalt de verzekeringsdekking, zoals voorzien in art. 19.

10.8 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.

10.9 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van De Block Verhuur BV en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door De Block Verhuur BV aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan De Block Verhuur BV verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door De Block Verhuur BV plaatsvindt.

 

Artikel 11: Schade en verlies

11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan De Block Verhuur BV te worden gemeld.

11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan De Block Verhuur BV te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan De Block Verhuur BV te overleggen.

11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.

11.4 Bij diefstal of (economische) totaal verlies van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan De Block Verhuur BV te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde.

11.5 Voor vermiste zaken, waarvoor door De Block Verhuur BV reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door De Block Verhuur BV in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

11.7 De door of namens De Block Verhuur BV gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door De Block Verhuur BV aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door De Block Verhuur BV wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door De Block Verhuur BV.

11.8 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

 

Artikel 12: Vervoer

12.1 De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.  De Wederpartij bevestigt uitdrukkelijk alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de gehuurde zaken te zekeren, overeenkomstig art. 45bis van Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

12.2 Indien op verzoek van Wederpartij bij het laden/lossen, aan– of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van De Block Verhuur BV, geschiedt dit onder gezag, leiding en toezicht van Wederpartij en geheel voor diens eigen risico.

12.3 Indien De Block Verhuur BV de zaken bij de Wederpartij aflevert en/of ophaalt moet de Wederpartij behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.  Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid De Block Verhuur BV

13.1 De aansprakelijkheid van De Block Verhuur BV is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan resp. zaken en personen van de Wederpartij, en voor zover ze veroorzaakt werd door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van De Block Verhuur BV. Tevens is de aansprakelijkheid van De Block Verhuur BV beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertraging en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Behoudens in geval van opzet, kan de aansprakelijkheid van De Block Verhuur BV nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

13.3 De Wederpartij zal De Block Verhuur BV vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.

13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 

Artikel 14: Protest

14.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

14.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk niet-waarneembare Gebreken aan de zaken, dienen door de Wederpartij binnen 48 uur na inontvangstneming Schriftelijk aan De Block Verhuur BV gemeld te worden.

14.3 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan De Block Verhuur BV te melden op dezelfde wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan De Block Verhuur BV de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een tegenexpertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door De Block Verhuur BV.

14.4 Iedere vordering van de Wederpartij jegens De Block Verhuur BV, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:

a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2 en3 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan De Block Verhuur BV ter kennis zijn gebracht;

b. de Wederpartij geen of onvoldoende medewerking aan De Block Verhuur BV verleent aangaande een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;

d. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van De Block Verhuur BV aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;

e. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;

f. aan De Block Verhuur BV geen mogelijkheid tot tegenexpertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.

 

Artikel 15: Reserveren en annuleren

15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij De Block Verhuur BV te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

15.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. De Wederpartij zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zij:

 • 20% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 29e en 2e dag vóór voornoemd tijdstip;

 • 50% van het netto Orderbedrag bij annulering na de 2e dag vóór voornoemd tijdstip.

 

Artikel 16: Betaling

16.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, onmiddellijk na retournering van het gehuurde, contant te worden voldaan.

16.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het Orderbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan De Block Verhuur BV vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder Schriftelijke toestemming van De Block Verhuur BV is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

16.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van De Block Verhuur BV op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van De Block Verhuur BV als de dag van betaling.

16.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in gebreke. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente van 10 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar en dit in uitdrukkelijke afwijking van art. 1054 van het Burgerlijk Wetboek.  Tot dekking van de administratieve, financiële en organisatorische kosten veroorzaakt door deze laattijdigheid van de betaling zal de Wederpartij een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van de factuur verschuldigd zijn.

16.5 Betaling strekt eerst in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

16.6 Tevens heeft De Block Verhuur BV, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;

b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat De Block Verhuur BV tot enige schadevergoeding is gehouden;

c. vergoeding van de door De Block Verhuur BV geleden schade.

16.7 In geval van (voorlopige) opschorting van betaling (WCO), faillissement, vereffening of welke insolventieprocedure dan ook van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij De Block Verhuur BV de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is De Block Verhuur BVBA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de De Block Verhuur BV verder toekomende rechten.

16.8 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van De Block Verhuur BV op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft De Block Verhuur BV het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door De Block Verhuur BV geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming

17.1 Indien De Block Verhuur BV, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.

17.2 De Block Verhuur BV is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van De Block Verhuur BV die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Block Verhuur BV gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, elektrische storingen in het bedrijf van De Block Verhuur BV, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van De Block Verhuur BV, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.

18.2 De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van De Block Verhuur BV, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

18.3 De Wederpartij zal De Block Verhuur BV onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij De Block Verhuur BV hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan De Block Verhuur BV op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) opschorting van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslag leggende gerechtsdeurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendoms- en andere rechten van De Block Verhuur BV.

18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van De Block Verhuur BV terstond genoegzame en in de door De Block Verhuur BV gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is De Block Verhuur BV gerechtigd haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 19: Verzekeringen

19.1 De Block Verhuur heeft een Machinebreukverzekering afgesloten m.b.t. de verhuurde zaken.  Behoudens Schriftelijk anders bepaald, geniet de Wederpartij van deze dekking, binnen de verzekerde waarborgen.

Deze dekking geldt over het ganse Belgische grondgebied tot 100 km. buiten de Belgische grens.

19.2 Per schadegeval zal een niet verzekerbare, niet afkoopbare basisvrijstelling van 2.850 EUR (excl. BTW) worden toegepast.  In geval van diefstal of verduistering van de verhuurde zaken bedraagt de vrijstelling 20% van de waarde van de gestolen of verduisterde machine met een minimum van de basisvrijstelling van 2.850 EUR (excl. BTW).

19.3 Er geldt een afstand van verhaal ten opzicht van de Wederpartij, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van de Wederpartij, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, of in geval van onderverhuur zonder Schriftelijke toestemming van De Block Verhuur BV.

 

Artikel 20: Slotbepalingen, bevoegde rechtbank en toepasselijk

20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Block Verhuur BV en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met De Block Verhuur BV gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van De Block Verhuur BV worden beslecht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Gent.

20.3 Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

 

Voorwaarden voor gebruik van de website

De Block verhuur hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot: 

De Block verhuur
Brandstraat 21
9160 Lokeren
Tél.: 0475 12 34 56
Fax: 0475 12 34 56
E-mail: info@deblockverhuur.be

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

De Block verhuur
Brandstraat 21
9160 Lokeren
Tél.: 0475 12 34 56
Fax: 0475 12 34 56
E-mail: info@deblockverhuur.be

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
De Block verhuur kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.deblockverhuur.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk De Block verhuur permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies".

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.